ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

δ.τ. « ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68733/92/B/09/13

 ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ PDF ►- 2015


ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

 ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ PDF ► 2014


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

δ.τ. « ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68733/92/B/09/13

 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Corfu ΗolidayPalace (πρώην Hilton), Ναυσικάς 41 – Κανόνι, στο Δήμο Κερκυραίων του Νομού Κέρκυρας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 -   31/12/2013.

2. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.

     4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Κέρκυρα, 16-5-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ